preloader

Правила програми лояльності «Кредитна картка «Travel»

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. У цих Правилах програми лояльності «Travel» АТ «СЕНС БАНК» (далі – Правила або Правила Програми) використовуються такі терміни та визначення:

Авторизаційне блокування – миттєве блокування на Рахунку коштів у розмірі проведеної Клієнтом операції з використанням Картки Банку та /або її реквізитів.

Акція - додаткова пропозиція від Банку та/або його партнерів Учаснику, яка регулюється окремими правилами проведення та обмежена у терміні своєї дії.

Активна картка у Програмістан Картки, яка бере участь у Програмі та по якій можливе нарахування балів мандрівника за здійснення операцій (транзакцій) Карткою з покупки товарів чи послуг.

Анулювання Балів мандрівника (анулювання) – процес, в результаті якого зменшується кількість Балів мандрівника на Бонусному рахунку без отримання Клієнтом Заохочень з підстав, передбачених даними Правилами.

Анулювання Картки – процес, якій відбувається з Карткою після ініціювання закриття Рахунку або перевипуску Картки. Після переходу Картки в статус «Анульована» неможливо здійснювати операції з використанням Картки та/або її реквізитів.

Банк - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК».

Бали мандрівника (бонуси) – умовні одиниці, які нараховується Банком Учаснику при здійсненні операцій з використанням Картки/-ок (Додаток 1), і визначають обсяг прав учасника на отримання Заохочень відповідно до Правил Програми.

Бонусний рахунок - обліковий запис Учасника Програми в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про Учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) Учасником Балів мандрівника, а також про поточний баланс Балів мандрівника (залишок Балів мандрівника). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бали мандрівника, які нараховуються Банком за результатами операцій з використанням картки «Travel» або її реквізитів (відповідно до Додатку1) одного Учасника, емітованої Банком (включаючи Картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному Бонусному рахунку.

Валюта операції – валюта, в якій здійснюється розрахункова операція.

Валюта рахунку – національна валюта України, в якій відкрито Рахунок для відображення розрахункових операцій Держателя з використанням Картки, додаткових Карток.

Відновлювана кредитна лінія - сума коштів у гривні, в межах якої Банк кредитує Держателя Картки на умовах, визначених Договором БО, для здійснення платіжних операцій по Рахунку, відображаючи такі операції за рахунками Банку для обліку кредитів.

Держатель картки – фізична особа (відповідно до умов банківського продукту) на чиє ім’я згідно з Договором БО відкрито Рахунок і випущена Банком Картка або Довірена особа Клієнта, яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту).

Договір банківського обслуговування (Договір БО) – Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «СЕНС БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

Додаткова картка – Платіжна Картка МПС Visa, що випускається Банком згідно з Договором БО за заявою Держателя на ім’я Довіреної особи та має спільний з Карткою Держателя Рахунок і платіжний ліміт. З моменту надання Банком згоди на випуск Додаткової Картки, шляхом вчинення відповідного напису на заяві про її випуск, заява вважається невід’ємною частиною Договору БО.

Заохочення (винагорода) – винагороди в мобільному додатку «Sense SuperApp», які може обрати Учасник Програми та які є доступні Учаснику на момент списання Балів мандрівника з Бонусного рахунку.

Зловживання в Програмі – недобросовісні дії Учасника, в тому числі дії, спрямовані на накопичення максимальної кількості Балів мандрівника на своєму Бонусному рахунку без фактичного придбання товарів (повернення товарів у термін 14 днів) з метою особистого зловживання.

Зловживанням в Програмі також вважаються  недобросовісні дії клієнта Банку, в тому числі, дії, спрямовані на накопичення максимальної суми бонусів на своєму бонусному рахунку без фактичного придбання товарів (повернення товарів у термін 14 днів) з метою особистого зловживання за іншими програмами лояльності та/або програмами винагород, тощо, що  діють в Банку, в тому числі, але не виключно, Програма винагород «CASH`U CLUB», Програми лояльності «ВИГОДА». При цьому у таких випадках застосовуються наслідки Зловживань в Програмі, передбачені цією Програмою.

Картка – електронний платіжний засіб – платіжна картка Visa Platinum, випущена Банком Держателю в рамках банківського продукту «Travel», за допомогою якої Клієнт здійснює операції по Рахунку на умовах, визначених Договором БО, в тому числі за рахунок коштів, які надає Банк в рамках відновлюваної кредитної лінії.

Клієнт – фізична особа, яка приєдналася до Договору БО.

Контакт центр АТ «СЕНС БАНК» - система програмних комплексів Банку, що дозволяє Клієнту за допомогою телефонного каналу в автоматичному режимі і / або за участю оператора - працівника Банку дистанційно отримувати довідкову інформацію про банківські послуги, що надаються Банком в рамках банківського обслуговування, проводити операції, а також відключати / підключати послуги, передбачені Договором БО, повідомляти всю доступну для Клієнта інформацію по Програмі.

«Мобільний додаток «Sense SuperApp» (далі – мобільні  додатки) – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android і дозволяє учаснику переглядати інформацію по Бонусному рахунку та здійснювати обмін Балів мандрівника на Заохочення, повернення покупок у грошовому еквіваленті».

Нарахування Балів мандрівника (бонусів) – процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості Балів мандрівника на Бонусному рахунок Учасника з підстав, передбачених у Правилах.

НБУ - Національний Банк України. Операція (транзакція) – видаткова операція по оплаті товарів за допомогою Картки в торгових точках по всьому світу, за винятком операцій з МСС-кодами, що зазначені у п. 14 Додатку 1, по яким нараховуються Бали мандрівника у відповідності до Правил.

Основна картка – перша картка, випущена на ім'я Клієнта до Рахунку Клієнта із зазначенням прізвища та імені її законного Держателя.

Програма лояльності «Travel» - бонусна програма лояльності для держателів платіжних карток Банку «Travel», в рамках якої Клієнти накопичують Бали мандрівника (бонуси) за проведення операцій з Карткою і використовують накопичені Бали мандрівника для отримання Заохочень та переваг, які надає Програма відповідно до Правил та Умов Програми, розміщених на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою www.sensebank.ua.

Рахунок - банківський рахунок Клієнта, відкритий Банком для проведення розрахункових операцій, в тому числі з використанням Картки, і / або реквізитів Картки, і / або інших Каналів дистанційного обслуговування.

Списання Балів мандрівника (бонусів) – процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості Балів мандрівника (бонусів) на Бонусному рахунку Учасника в зв'язку з отриманням Учасником Заохочень та переваг, які надає Програма.

Учасник – Клієнт-держатель банківської картки «Travel», який здійснює нею безготівкові розрахунки.

Фінансове списання - безготівковий розрахунок (транзакція), що підтверджується Міжнародною  Платіжною Системою.

МСС-код - 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ.

2.1. Програма лояльності «Travel» Банку» (далі – Програма) – бонусна програма, побудована на системі накопичення і використання Балів мандрівника за операції з використанням банківської картки «Travel» або її реквізитів відповідно до Умов (Додаток1).

2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично.

2.3.  При відкритті /перевипуску Картки, Бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись з моменту активації Картки, але будуть зараховані та відображені на Бонусному рахунку Учасника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту активації Картки. Укладаючи Договір БО, а також реєструючись в мобільних додатках «Sense SuperApp», Клієнт автоматично бере участь в Програмі та зобов'язується самостійно ознайомитися з умовами Програми.

2.4. Участь в Програмі означає повну згоду Учасника з Правилами Програми.

2.5. Рішення Банку з усіх питань, пов'язаних з проведенням Програми, вважаються кінцевими.

2.6. В рамках Програми, Банк нараховує Учаснику Програми Бали мандрівника за проведені Операції з використанням Картки або її реквізитів (за винятком операцій, зазначених у п. 3.7 Правил).

2.7. В рамках Програми Учаснику доступні Заохочення, які можуть бути отримані відповідно до Правил.

2.8. Отримання Заохочення можливо тільки за умови проходження процедури реєстрації в мобільному додатку або «Sense SuperApp».

2.9. Бали мандрівника нараховуються на Бонусному рахунку Учасника пропорційно вартості операцій / покупок, здійснених Учасником, згідно Додатку 1 до Правил.

2.10. У Програмі беруть участь Учасники, які є Держателями Основних і Додаткових Карток, які оформлені в рамках банківського продукту «Travel». При цьому Бали мандрівника за Операції по Додатковій Картці нараховуються на Бонусний рахунок Держателя Основної Картки.

2.11. Учасник може отримувати інформацію про Акції та зміни у Програмі одним із таких способів:

у мобільному додатку «Sense SuperApp»;

- шляхом отримання SMS- повідомлень, Viber

- повідомлень, пуш- повідомлень, а також повідомлень, які направляються на адресу електронної пошти від Банку;

- на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою www.sensebank.com.ua;

або іншими способами каналів комунікації з Учасником;

2.12. Участь в Програмі будь-якого Учасника припиняється, а Бали мандрівника анулюються у випадках, визначених розділом 5 Правил.

2.13.Учасник Програми не має права передавати і / або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язані з участю в Програмі, третій особі (особам).

2.14. Учасник зобов'язаний:

- знати і дотримуватися Правил;

- зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;

- самостійно контролювати стан свого Бонусного рахунку;

- надавати діючі і достовірні дані під час реєстрації в мобільному додатку «Sense SuperApp» для участі в Програмі;

- вносити зміни та / або доповнення до даних, зареєстрованих на Бонусному рахунку Програми Учасника, у разі внесення будь-яких змін щодо даних Учасника;

- не розголошувати інформацію про паролі / облікові дані будь-які іншій особі;

- негайно повідомити Банк про втрату Карти і / або її використання (у тому числі в разі підозр про можливість виникнення подібних ситуацій) без згоди Учасника, з метою призупинення здійснення операцій з використанням Картки;

2.15. Банк може вносити зміни або оновлювати будь-які положення цих Правил. Повідомлення про зміни будуть розміщені на сайті Банку, у мобільному додатку «Sense SuperApp» або надіслані за допомогою смс - повідомлення, viber - повідомлення або електронною поштою.2.16. Якщо Учасник має пільги, то додатковий дохід у вигляді фінансової винагороди в Програмі Лояльності може привести до їх втрати. Учасник може відмовитись від участі в Програмі Лояльності звернувшись до Контакт центру.

2.17. Фінансові послуги АТ «СЕНС БАНК» не можуть використовуватися для проведення операцій і / або здійснення дій:

- заборонених / обмежених згідно із санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»;

- прямо або побічно пов'язаних з видами діяльності, забороненими / обмеженими увідповідності до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН і її комітетів, ЄС, США і т.д.) і політики Банку;

- пов'язані з проведенням операцій з / або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку (далі – заборонені операції).

Відповідно до законодавства України, в своїй діяльності Банк дотримується санкцій України, введених на підставі Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, і протидії терористичній діяльності.

Згідно міжнародно-правових зобов'язань України, Банк дотримується міжнародних санкцій ООН відповідно до рішень Ради Безпеки ООН і її комітетів. Політика Банку також передбачає обов'язкове дотримання санкцій, введених ЄС і США.

Використання послуг Банку з метою проведення заборонених операцій (по рахунках, переказах коштів без відкриття рахунку, використання власних або кредитних коштів Банку, для прямого або побічного фінансування таких операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови в проведенні операції, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами між Банком та Учасником.

2.18. Обмеження у відносинах з Учасниками.

Акціонерне товариство комерційний банк «СЕНС БАНК», приділяє значну увагу дотриманню національних і міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

2.19. Банк має право:

- направляти учаснику інформацію про стан Бонусного рахунку, а також довідково-інформаційні матеріали по Програмі;

- проводити Акції, в рамках яких на Бонусний рахунок Учасника надходить збільшена кількість Балів мандрівника згідно з правилами Акцій;

- залучати до участі в Акціях партнерів.

Повідомлення про проведення Банком Акцій та їх умови повідомляються Банком в один та/ або декілька способів, передбачених п. 2.11 цих Правил за вибором Банку.

2.20. Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою www.sensebank.com.ua, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч. п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.

2.21. Програма вводиться в дію з 10 «жовтня» 2018 р. року і діє протягом необмеженого терміну, якщо інше не буде визначено в Правилах Програми.

2.22. Банк повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми шляхом розміщення такої інформації на сайті Програми Лояльності. Припинення дії Програми здійснюється після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з дня повідомлення Учасників Програми про її припинення.

2.23. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Програми, Банк припиняє Нарахування Бонусів.

2.24. Припинення участі в Програмі також передбачається у наступних випадках:

- за порушення цих Правил, вчинення протиправних дій Учасником Програми, в тому числі розцінених Банком як шахрайські, тобто спрямовані виключно на зловживання Правилами Програми, які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку;

- у зв’язку з закриттям Клієнтом Рахунку;

- за умови прийняття Банком рішення щодо припинення строку дії Відновлюваної кредитної лінії відповідно до умов Договору БО.

- тимчасове припинення участі у зв’язку з простроченою заборгованістю Учасника по будь-якому банківському продукту на суму більше 30 грн. до моменту виконання клієнтом своїх зобов’язань.

2.25. Повторне підключення до Програми відбувається за рішенням Банку протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту погашення заборгованості та за умови дотримання цих Правил.

3. ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ МАНДРІВНИКА.

3.1. Відповідно до умов Програми – Бали мандрівника нараховуються за авторизаційні блокування в гривні та в іноземній валюті в гривневому еквіваленті (за курсом НБУ)  на момент проведення Учасником операції (транзакції) з оплати товару чи послуги з використанням Картки. З 15 березня 2022 року Банком призупиняється нарахування бонусів за авторизаційні блокування в гривні та в іноземній валюті в гривневому еквіваленті на момент проведення Учасником операції (транзакції) з оплати товару чи послуги, що вказані в Додатку 1.

3.2. Учасник може ознайомлюватись з інформацією про баланс свого Бонусного рахунку на якому обліковуються Бали мандрівника відповідно до умов даних Правил, в мобільному додатку «Sense SuperApp».

3.3. Банк нараховує Бали мандрівника на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні покупки на суму від 1 (однієї) гривні в одному чеку. При цьому сума покупки в гривнях округлюється в меншу сторону до цілих (тобто при нарахування бонусів копійки не враховуються).3.4. У разі закінчення терміну дії Картки або перевипуску Карти та при цьому Рахунок не закривається та, відповідно, залишається діючим, нараховані Бали мандрівника зберігаються.3.5. Після нарахування Балів мандрівника на Бонусний рахунок, Учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому цими Правилами.

3.6. За вчинення Учасником операцій з використанням Картки (за винятком зазначених у п. 3.7 Правил) Банк нараховує Учаснику Бали мандрівника, з розрахунку, наведеному у Додатку 1.

3.7. Бали мандрівника не нараховуються за здійснення наступних операцій:

- зняття готівкових коштів за допомогою Картки в банкоматах і / або пунктах видачі готівки (відділеннях) Банку;

- здійснення переказу грошових коштів з банківського Рахунку Учасника на інший рахунок Учасника та / або третьої особи;

- оплата комунальних послуг, послуг зв'язку (послуги мобільного зв'язку, Інтернет, телебачення і т.п.);

- погашення кредиту і здійснення інших операцій, що здійснюються на користь кредитних організацій;

- будь-яких операцій і платежів, здійснених з використанням банкоматів Банку, Інтернет-банку «My Sense Bank» і мобільному додатку «Sense SuperApp».

- оплата лотерейних квитків, облігацій, ставок і парі, інших операцій, що здійснюються в казино і / або тоталізаторах, в тому числі розташованих в мережі Інтернет;

- оплата на користь страхових організацій (страховиків) та / або пайових фондів;

- поповнення «електронних гаманців»;

- оплата товарів (робіт, послуг), обіг яких заборонено і / або обмежено відповідно до законодавства України;

- купівля дорожніх чеків, облігацій, дорогоцінних металів;

- конверсійні операції, тощо;

-операції, пов'язані з оплатою рекламних, маркетингових та бізнес-послуг на користь юридичних осіб;

- сплата комісій Банку (оплата послуг, наданих Банком) відповідно до діючих тарифів Банку;

- оплати послуг соціальних, політичних і благодійних організацій;

- пов’язаних з комерційною діяльністю;

- інші операції, що визначаються Банком самостійно.

3.8. Додавання торговця в перелік виключень жодним чином не вплине на Бали мандрівника, які Учасник вже накопичив (якщо вони накопичені не в результаті шахрайства). Крім того, Учасник може накопичувати Бали мандрівника за допомогою інших операцій і без проведення операцій, якщо таку можливість запропонує Учаснику Банк. Інформацію про умови накопичення таких Балів мандрівника і кількості Балів мандрівника, які можна заробити, будуть визначені Банком окремими правилами Акцій тощо.

3.10. Банк самостійно визначає перелік MCC кодів за операції по яким нараховує Бали мандрівника. Банк залишає за собою право не нараховувати Бали мандрівника за операції, які можуть бути класифіковані як операції, що зазначені в п. 3.7.

3.11. У разі скасування операції (повернення товару, часткового повернення товару і т.п.), за вчинення якої учаснику Програми були нараховані Бали мандрівника, такі Бали мандрівника підлягають сторнуванню. У разі якщо така операція здійснена в іноземній валюті, бонуси підлягають сторнуванню з урахуванням курсу МПС на момент повернення товару, часткового повернення товару і т.п.

3.12. При наявності простроченої заборгованості по Картці Учасника, така Картка буде заблокована на видаткові операції, до погашення Учасником заборгованості. Відповідно Бали мандрівника по такій Картці нараховуватись не будуть.

3.13. Банк може на свій розсуд зупинити накопичення Балів мандрівника  існуючим Учасникам програми лояльності попередивши про це Учасника одним або декількома способами, передбаченими  п. 2.11. Правил.

3.14. Банк має право нараховувати Учаснику на Бонусний рахунок Бали мандрівника  відповідно до правил Акцій, що проводяться з ініціативи Банку.

3.15. Банк має право призупинити нарахування Балів мандрівника на період розгляду ситуації на предмет розсуду в діях Учасника елементів Зловживання Правилами та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання Заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми. 3.16. Банк має право здійснювати нарахування додаткових Балів мандрівника, наприклад: за День народження Учасника, за прирощення строкових депозитів та за інші активності, які Банк визначить на власний розсуд.3.17. Банк залишає за собою право змінювати умови/ періодичність/ події відповідно до яких будуть нараховуватись додаткові Бали мандрівника.3.18. Учасник висловлює свою згоду з тим, що Банк має право нараховувати Учаснику Бали мандрівника на Бонусний рахунок відповідно до правил Акцій, що проводяться з ініціативи Банку. Термін розгляду звернення Учасника становить 10 (десять) календарних днів з дати закінчення періоду дії відповідної Акції.

3.19. Банк не несе відповідальності за налаштування МСС-коду, оскільки останній є кодом категорії торговця та присвоюється торговій точці її банком-еквайром.

4. ПРАВИЛА СПИСАННЯ БАЛІВ МАНДРІВНИКА.

4.1. Загальні правила списання Балів мандрівника:

4.1.1. Обираючи Заохочення для обміну, Учасник надає доручення Банку на виплату йому в обмін на нараховані Бали мандрівника відповідної суми грошових коштів (з оподаткуванням згідно Законодавства України) та здійснення перерахування цих коштів на Рахунок Учасника або на придбання для Учасника вибраного ним Заохочення.

4.1.2. З Бонусного рахунку Учасника Програми списуються Бали мандрівника в кількості необхідній для покриття вартості Заохочення, а Учасник в свою чергу отримує Заохочення.4.1.3. Отримання Заохочення можливо у мобільному додатку «Sense SuperApp».4.1.4. Учасник отримує Заохочення на Картку Банку.

4.1.5. Банк є податковим агентом щодо утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми (вартості) Заохочення. При отриманні додаткового прибутку (у вигляді Заохочення), Учасник може втратити пільги або субсидії.

4.2. Обмін Балів мандрівника здійснюється у категорії «Використання Балів мандрівника».

4.2.1. Учасник Програми може витратити накопичені Бали мандрівника на Заохочення «Повернути кошти за покупку» у мобільному додатку «Sense SuperApp». Вартість Заохочення погашається Балами мандрівника у вигляді «Повернення коштів за покупки», виходячи із розрахунків, наведених Додатку 1, де Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми нарахованого (виплаченого, наданого) Учаснику Заохочення, та направляє до відповідного податкового органу передбачене законодавством повідомлення за формою 1-ДФ, щодо виплаченого (наданого) Заохочення Учаснику Програми та утримані податок/збір (вартість оподаткування також погашається за рахунок Балів мандрівника (бонусів)).

4.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій Рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції).

4.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 365 днів.

4.2.4. Учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. Всі дані щодо лімітів можуть бути змінені Банком на власний розсуд.

4.2.5. Бали мандрівника можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.

4.2.6. У випадку якщо Картка Учасника заблокована, Анульована, або перевипущена, Учаснику Програми не будуть доступні операції щодо повернення покупок здійснені з використанням такої Картки.

4.2.7. Транзакції здійснені Карткою за кордоном також підлягають під опцію «Повернення коштів за покупки».

4.2.8. Опція «Повернення коштів за покупки» доступна у разі наявності необхідної суми Балів мандрівника на Бонусному рахунку в  мобільному додатку «Sense SuperApp» з урахуванням податків (ПДФО та військового збору).

4.2.9. Якщо баланс Бонусного рахунку дозволяє повернути декілька покупок за останні 365 днів  – такі операції з обміну Балів мандрівника мають здійснюватися по-чергово.

4.2.10. В момент, коли Учасник натискає кнопку в мобільному додатку «Sense SuperApp» в розділі банківського продукту «Travel» «Використати бали» - він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правилами.

4.2.11. Кількість операцій можливих до «повернення коштів за покупки» передбачено п. 9 Додатку 1.

4.2.12. Зарахування коштів по «поверненню коштів за покупки» відбувається в режимі реального часу. Але Банк залишає за собою право здійснити таку операцію протягом 3-х банківських днів.

5. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БАЛІВ МАНДРІВНИКА.

5.1.Банк залишає за собою право по Учасникам Програми:

- без реєстрації в мобільному додатку «Sense SuperApp» – анулювати Бали мандрівника через 1 (один) календарний рік з дати підключення до Програми;

- по учасникам, з реєстрацією в мобільному додатку «Sense SuperApp» – анулювати Бали мандрівника через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.

5.2. Участь в Програмі будь-якого Учасника Програми припиняється, а Бали мандрівника анулюються в наступних випадках:

Учасник Програми не дотримується Правил;

- Учасник Програми допускає Зловживання Правилами, в тому числі здійснює дії, які на власний розсуд Банку являються шахрайськими, обманом і т.п., які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку, виникнення будь-яких збитків і / або шкоди у Банку, Партнерів та / або інших Учасників Програми. В такому разі – анулюється 100% (Сто відсотків) Балів мандрівника, накопичених на Бонусному рахунку;

у зв'язку зі смертю Учасника Програми та в зв'язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;

- в разі виявлення Банком операцій Учасника, що містять відповідно до документів НБУ ознаки незвичайних операцій.

У випадку прийняття Банком рішення про припинення участі в Програмі внаслідок обставин, визначених цим пунктом Правил, Банк має право без попередження Учасника призупинити Нарахування Балів мандрівники та заблокувати можливість списання Балів мандрівника на період розгляду ситуації на предмет наявності в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання Заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми.

5.3. Крім вищезазначеного, Банк залишає за собою право анулювати Бали мандрівника в рамках Програми у наступних випадках:

- у зв'язку з помилковим нарахуванням Балів мандрівника, тобто при відсутності підстав для їх нарахування, в тому числі в результаті технічного збою, збою роботи програмного забезпечення - анулюється 100% (сто відсотків) помилково нарахованих Балів мандрівника на Бонусному рахунку;

- у зв'язку з відміною операції/транзакції (повернення товару/ послуги) - анулюється 100% (сто відсотків) Балів мандрівника, нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника;

- у зв’язку із виникненням в Учасника простроченої заборгованості по будь-якому банківському продукту;

- у зв'язку з припиненням дії Програми - анулюється 100% (сто відсотків) Балів мандрівника, накопичених на Бонусному рахунку Учасника.

- закриті всі Картки, що приймають участь у Програмі і з дати їх закриття пройшло більше 30 (тридцяти) днів».

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з нарахуванням і / або списанням Балів мандрівника, наданими Заохоченнями, а також у зв'язку з іншими питаннями, що виникають в процесі здійснення прав і несення зобов'язань, визначених цими Правилами, Учасник Програми звертається в Контакт центр  АТ «СЕНС-БАНК».

6.2. Банк розглядає спірні питання по транзакціям Учасника щодо нарахування/списання Балів мандрівника строком не більше 3 (трьох) місяців з дати звернення учасника в Банк.

6.3. Учасник Програми, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та / або рекламного характеру по Програми будь-яким каналом зв’язку.

6.4. Банк не відшкодовує і не компенсує збитки, будь-які інші витрати, які можуть виникнути у Учасників в зв'язку з участю в Програмі.

6.5. Банк не несе відповідальності за помилки / збої при передачі даних через Інтернет з причин, незалежних від Банку.

6.6. У випадках, встановлених Податковим кодексом України, при отриманні будь-яких доходів від участі Банк несе персональну відповідальність за виконання податкових зобов'язань, сплату всіх застосованих податків та інших існуючих обов'язкових платежів, зборів і мит.

7. РЕКВІЗИТИ БАНКУ.

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК»

Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022

Офіційний сайт - sensebank.ua

Адреса місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100

Номери телефонів довідкової служби Банку (номери телефонів доступу до Контакт центру):

- для дзвінків по всій території України: 044 494 -01-01.

ДОДАТОК 1.