preloader

Правила програми винагород Cash’u Club

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цих Правилах Програми винагород АТ «СЕНС БАНК» (далі - Правила програми винагород / Правила) використовуються такі терміни та визначення:

Авторизаційне блокування – миттєве блокування на картковому рахунку коштів у розмірі проведеної клієнтом операції з використанням Картки.

Анулювання бонусів (анулювання) - процес, в результаті якого зменшується кількість бонусів на бонусному рахунку без отримання клієнтом заохочень з підстав, передбачених даними Правилами.

Активна картка у Програмі винагород – стан картки, яка бере участь у Програмі та по якій можливе нарахування бонусів за здійснення операцій (транзакцій) карткою з покупки товарів чи послуг.

Банк - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК».

Бонус – умовна одиниця, яка нараховується Банком Учаснику при здійсненні операцій з використанням картки/-ок (Додаток 1) або в інших випадках, визначених цими Правилами, і визначає обсяг прав Учасника на можливість отримання заохочень відповідно до Правил Програми. Бонуси не є грошима, електронними грошима або еквівалентом грошей або електронних грошей. Нарахування Банком Учаснику Бонусів не здійснюється в обмін на гроші, електроні гроші або будь-яке інше майно Учасника та здійснюється виключно за рахунок Банку.

Бонусний рахунок - обліковий запис учасника Програми винагород в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) Учасником Бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок Бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, що нараховуються Банком за результатами операцій з дебетними/кредитними картками (відповідно до Додатку 1) одного учасника, емітованими Банком (включаючи картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному бонусному рахунку.

Валюта операції - валюта, в якій здійснюється розрахункова операція.

Валюта рахунку - валюта, в якій відкрито Рахунок для відображення розрахункових операцій Держателя з використанням Картки, додаткових Карт.

Дебетна Картка- Платіжна Картка, емітована в установленому законодавством України порядку з застосуванням дебетної платіжної схеми.

Деномінація бонусів - зміна номіналу бонусної одиниці, з метою наближення 1-го Бонусу до еквіваленту в розмірі 1-ї гривні з урахуванням податків при списанні бонусів на заохочення у вигляді «Повернення покупки» (згідно Додатку 1). Деномінація передбачає приведення у відповідність поточного бонусного балансу учасника, починаючи з 01.03.2019.

Держатель картки - фізична особа (резидент / нерезидент) на чиє ім’я згідно з Договором БО відкрито Рахунок і випущена Банком Картка або Довірена особа Клієнта, яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту).

Договір банківського обслуговування (ДБО/Договір БО) - Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «СЕНС БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

Додаткова картка - Платіжна Картка МПС Visa/MasterCard, НПС Простір, в т.ч. NFC Сім-картка/ Смарт-картка, що випускається Банком згідно з Договором БО за заявою Клієнта  на ім’я Клієнта або ім’я Довіреної особи та має спільний з Карткою Клієнта Рахунок і платіжний ліміт. З моменту надання Банком згоди на випуск Додаткової Картки, шляхом вчинення відповідного напису на заяві про її випуск або шляхом прийняття Клієнтом пропозиції Банка про випуск Додаткової картки, заява вважається невід’ємною частиною Договору БО.

Електронний гаманець - в розумінні цих Правил це система мобільних платежів, розроблена однією з компаній (Google, Apple або інші) у вигляді відповідного додатку, яка дозволяє здійснювати покупки за допомогою мобільних або інших пристроїв (гаджетів). Такими пристроями можуть бути смартфони, планшети, годинники. Оплата відбувається через відповідний додаток з використанням технології NFC.

Заохочення (винагорода) - вид винагороди в Каталозі винагород в мобільному додатку Sense SuperApp, яку може обрати Учасник Програми та яка є доступною Учаснику на момент списання бонусів з бонусного рахунку.

Зловживання в Програмі - недобросовісні дії Учасника, в тому числі дії, спрямовані на накопичення максимальної кількості бонусів на своєму бонусному рахунку без фактичного придбання товарів (в т.ч. повернення товарів у термін 14 днів) з корисливою метою, та/або спрямовані на здійснення будь-яким чином зміни або впливу на зміну MCC-коду не через економічну доцільність, а для одержання додаткового Кешбеку; та/або використання Учасником службового положення для проведення покупок для інших покупців, та/або дії, що за рішенням Банку мають ознаки шахрайських, обману, і т. ін., та які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку, виникнення будь-яких збитків і / або шкоди у Банку, Партнерів та / або інших Учасників Програми; та/або дії Учасника, що направлені на збільшення кількості транзакцій/Операцій, за якими згідно умов цих Правил відбувається підвищене нарахування Бонусів, у тому числі, з метою намагання отримати перевищення максимально допустимої суми Бонусів та подальшого списання Бонусів (повернення покупки); тощо.

Зловживанням в Програмі також вважаються недобросовісні дії клієнта Банку, в тому числі, дії, спрямовані на накопичення максимальної суми бонусів на своєму бонусному рахунку без фактичного придбання товарів (повернення товарів у термін 14 днів) з метою особистого зловживання за іншими програмами лояльності та/або програмами винагород, тощо, що діють в Банку, в тому числі, але не виключно, Програма лояльності «Travel», Програми лояльності «ВИГОДА». При цьому у таких випадках застосовуються наслідки Зловживань в Програмі, передбачені цією Програмою.

Зменшення балансу бонусів - процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника без виплати заохочень.

Картка - електронний платіжний засіб –Платіжна Картка міжнародних платіжних систем Visa чи MasterCard, випущена Банком Держателю, за допомогою якої Клієнт здійснює операції по Рахунку на умовах, визначених Договором, в тому числі за рахунок коштів, які надає Банк в рамках відновлюваної кредитної лінії.

Каталог винагород - каталог Програми винагород в мобільному додатку Sense SuperApp з переліком асортименту винагород (заохочень), які можуть бути отримані Учасником виключно через зазначений мобільний додаток. В Каталозі винагород Банк вказує, якій кількості бонусів відповідає кожна винагорода (Заохочення), доступна Учаснику.

Кешбек – це нарахування у бонусному еквіваленті відсотку від суми здійсненої операції з оплати товару чи послуги з використанням Картки в порядку та на умовах, визначених Програмою винагород.

Клієнт - фізична особа, яка приєдналася до Договору БО.

Контакт центр «СЕНС БАНК» -система програмних комплексів Банку, що дозволяє Клієнту за допомогою телефонного каналу в автоматичному режимі і / або за участю оператора - працівника Банку дистанційно отримувати довідкову інформацію про банківські послуги, що надаються Банком в рамках банківського обслуговування, проводити операції, а також відключати / підключати послуги, передбачені Договором БО, повідомляти всю доступну для клієнта інформацію по Програмі винагород.

Курс НБУ - курс іноземної валюти по відношенню до гривні України, що встановлюється Національним Банком України.

Курс МПС - курс, який використовується міжнародними платіжними системами при конвертації суми валюти, в якій проведена операція клієнтом в валюту розрахунку.

Мобільний додаток Sense SuperApp - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android і дозволяє Учаснику переглядати інформацію по бонусному рахунку та здійснювати обмін бонусів на заохочення. Мобільний додаток Sense SuperApp можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток Sense SuperApp постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

МПС – міжнародна платіжна система VISA International/MasterCard Worldwide.

МСС-код - 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається автоматично банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.

Нарахування бонусів - процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості бонусів на бонусний рахунок учасника з підстав, передбачених у Правилах.

Операція (транзакція) - операція по оплаті товарів за допомогою Картки/реквізитів Картки (у т.ч. Токена) в торгових точках по всьому світу (за винятком операцій, зазначених у п.3.7. Правил), по яким нараховуються бонуси у відповідності до Правил та даної Програми.

Основна картка - Платіжна Картка, що випускається Банком Клієнту для здійснення операцій за Рахунком, та/або Картки, що будуть випущені в майбутньому після припинення дії останньої випущеної Основної Картки та взамін її.

Правила Програми винагород/Правила - документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів в Програмі винагород, розміщений у відкритому доступі у розділі Програми винагород в мобільному додатку та-/або на сайті Банку.

Програма винагород Банку «Cash’u Club» (далі - Програма) – бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання Бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком, на безоплатних для Учасників засадах, організація та реалізація якої здійснюється за рахунок витрат Банку та спрямована на зростання трансакційної активності та лояльності Учасників.

Рахунок - банківський рахунок Клієнта, відкритий Банком для проведення розрахункових операцій, в тому числі з використанням Картки, і / або реквізитів Картки, і / або інших Каналів дистанційного обслуговування.

Розіграш – акція/ маркетинговий захід, що:

- передбачає проведення розіграшу подарунку(-ів) або додаткової суми Бонусів або додаткового Кешбеку серед усіх учасників такої акції/маркетингового заходу, та

- організовується та проводиться за рахунок витрат Банку та на безоплатних для Учасників засадах.

Сервісні операції – це операції здійснені за допомогою мобільного додатку Sense SuperApp, а саме: управління лімітами по карті, зміна перевірки по відбитку пальців при вході, блокування / розблокування картки, підключення / відключення надання міні виписок про операції за карткою, зміна ПІН-коду, токенізація карти в ApplePay/Gpay, активація карти, зміна каналу доставки повідомлень (смс / пуш), встановлення кодового слова по карті, виконання переказу з платіжної карти Клієнта на іншу карту з головного екрану мобільного додатку без авторизації.

Списання бонусів - процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості бонусів на бонусному рахунку Учасника в зв'язку з отриманням Учасником заохочень.

Статус Учасника (далі - Статус) – це певний набір привілеїв та заохочень (відповідно до Додатку 1), які отримує Учасник Програми.

Токен - унікальний цифровий ідентифікатор (token), що замінює собою дані Картки. Токен генерується, активується та використовується відповідно до правил МПС, надаючи Держателю Картки можливість ініціювати/здійснити визначені МПС та Банком операції, в тому числі, використовуючи технологію NFC.

Токенізована операція або транзакція – це оплата товарів та послуг за допомогою токену. Ця технологія забезпечує безпеку платежів. Основний принцип токенізації полягає у заміні платежів клієнта Токенами, що не містять персональної інформації, а тільки логічно пов’язані зі справжніми даними. Згенерований Токен може бути використаний лише один раз. Токен генерує додаток, який зберігає дані оригінальної картки. Токенізовану картку не потрібно носити з собою, потрібно лише додати картку в Електронний гаманець (додати картку в GooglePay та/або ApplePay можна в мобільному додатку Sense SuperApp) і мати мобільний пристрій (смартфон, планшет, годинник тощо) з функцією NFC. Покупки в мережі Internet, так можна сплачувати Токеном, якщо така можливість реалізована на сайті магазину.

Учасник - Клієнт - держатель дебетної/кредитної картки (відповідно до Додатку 1), який за допомогою такої картки/її реквізитів (у т.ч. Токена) здійснює безготівкові розрахунки.

Фінансове списання - безготівковий розрахунок (транзакція), що підтверджується Міжнародною Платіжною Системою.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

2.1. Програма винагород Банку «Cash’u Club» (далі – Програма або Програма винагород) – бонусна програма, що реалізується під управлінням Банку та побудована на системі накопичення і використання бонусів за операції (в т.ч. Токенізовані операції) з використанням банківських карток, що зазначені в Додатку 1.

2.2. Підключення до Програми винагород автоматичне:

- для існуючих клієнтів – з дати старту Програми;

- для нових клієнтів – з дати активації Картки, згідно Додатку 1.

При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі винагород згідно Додатка 1, бонуси по Програмі винагород почнуть нараховуватись з моменту активації Картки, але будуть зараховані та відображені на Бонусному рахунку Учасника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту активації Картки.

1. Підписуючи Договір БО, а також реєструючись в мобільному додатку Sense SuperApp Клієнт автоматично бере участь в Програмі та зобов'язується самостійно ознайомитися з умовами Програми та дотримуватись їх.

2.4.Участь в Програмі означає повну згоду Учасника з Правилами.

2.5. Рішення Банку з усіх питань, пов'язаних з проведенням Програми, вважаються кінцевими.

2.6. В рамках Програми Банк нараховує Учасникам Програми Бонуси за проведені Операції (в т.ч. Токенізовані операції) з використанням всіх банківських Карток Клієнта, що зазначені в Додатку 1 (за винятком операцій, зазначених у п. 3.7 Правил) та або вчинення Учасниками дій (проведення операцій), які додатково можуть бути визначені Банком.

2.6.1. Передбачено декілька типів Бонусів:

- за оплату гаджетом – нараховані у вигляді Кешбеку на умовах нарахування Бонусів у розмірі вказаному в Додатку 1 за Токенізовані транзакції з використанням гаджету (смартфона, годинника тощо) з функцією NFC і Токена, а також за Токенізовані транзакції в мережі Internet;

- підвищені або «Категорії» - нараховані в обраних категоріях покупок у вигляді Кешбеку за транзакціїз використанням Картки/її реквізитів/Токена та гаджету з функцією NFC;

- акційні або «Акції» - додаткові бонуси нараховані за виконання умов конкретної акції, в тому числі із залученням партнерів;

- коригуючі – нараховуються у разі виявлення невідповідності фактично нарахованим бонусам з умовами Програми або акції, а також в інших випадках згідно Правил; Банк на власний розсуд вправі донарахувати Учаснику відповідну суму Бонусів;

- та інші.

2.7. В рамках Програми Учасникам доступні Заохочення, які можуть бути отримані відповідно до Правил.

2.8. Отримання Заохочення можливо тільки за умови проходження процедури реєстрації в Sense SuperApp.

2.9. Бонуси нараховуються на бонусному рахунку Учасника пропорційно вартості операцій / покупок, здійснених Учасником, згідно Додатку 1 до Правил.

У разі закінчення терміну дії Картки, перевипуску Карти або дострокового закриття Картки нараховані Бонуси зберігаються до моменту, що зазначені в розділі 6 даних Правил.

2.10. У Програмі беруть участь Учасники, які є Держателями Основних і Додаткових Карт, що приймають участь у Програмі. При цьому Бонуси за Операції по Додатковій Карті нараховуються на Бонусний Рахунок Держателя Основної Карти.

2.11. Учасник може отримувати інформацію про акції та зміни у Програмі винагород одним із таких способів:

- у мобільному додатку Sense SuperApp;

- шляхом отримання SMS- повідомлень, Viber повідомлень, пуш- повідомлень, а також повідомлень, які направляються на адресу електронної пошти від Банку або іншими способами каналів комунікації з Учасником,

- шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Програми.

2.12. Банк і Учасник розуміють і погоджуються, що участь в Програмі будь-якого Учасника Програми припиняється, а бонуси анулюються в наступних випадках:

- Учасник Програми не дотримується Правил;

- Учасник Програми допускає Зловживання Правилами, в тому числі здійснює дії, які на власний розсуд Банку мають ознаки шахрайських дій, обману, та які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку, виникнення будь-яких збитків і / або шкоди у Банку, Партнерів та / або інших Учасників Програми;

- у зв’язку з рішенням Банку про відмову у підтриманні ділових відносин Банку з Учасником Програми та/або про розірвання ділових відносин Банку з Учасником Програми на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами та доповненнями) та/або іншого чинного протягом Періоду дії Програми застосовного законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку України, з урахуванням якого Банком прийнято рішення про відмову у підтриманні ділових відносин Банку з Учасником Програми та/або про розірвання ділових відносин Банку з Учасником Програми);

- у зв'язку зі смертю Учасника Програми та в зв'язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;

- в разі виявлення Банком операцій Учасника, що містять відповідно до нормативних документів НБУ ознаки фіктивності. При цьому Банк направляє відповідне повідомлення Учаснику про припинення участі в Програмі за допомогою будь-якого каналу зв’язку (в тому числі, за допомогою мобільного додатку Sense SuperApp, шляхом направлення SMS- повідомлень, Viber- повідомлень, пуш- повідомлень, а також повідомлень, які направляються на адресу електронної пошти від Банку або іншими способами каналів комунікації з Учасником).

2.13.Учасник Програми не має права передавати і / або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язаними з участю в Програмі, третій особі (особам).

2.14. Учасник зобов'язаний:

- знати і дотримуватися Правил;

- зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки/її реквізитів (у т.ч. Токена), і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;

- самостійно контролювати стан свого Бонусного рахунку;

- надавати діючі і достовірні дані під час реєстрації в мобільному додатку «Sence Supperapp» для участі в Програмі;

- не розголошувати інформацію про паролі / облікові дані будь-які іншій особі;

- негайно повідомити Банк про втрату Картки і / або її використання (у тому числі в разі підозр про можливість виникнення подібних ситуацій) без згоди Учасника, з метою призупинення здійснення операцій з використанням Картки;

2.15. Банк може вносити зміни або оновлювати будь-які положення цих Правил. Повідомлення про зміни будуть розміщені на сайті Програми, у мобільному додатку Sense SuperApp або надіслані за допомогою смс - повідомлення, viber - повідомлення або електронною поштою.

2.16. Якщо Учасник має відповідні пільги, то додатковий дохід у вигляді фінансової винагороди в Програмі винагород може привести до їх втрати. Учасник може відмовитись від участі в Програмі винагород звернувшись до Контакт центру.

2.17. Фінансові послуги АТ "СЕНС БАНК" не можуть використовуватися для проведення операцій і / або здійснення дій:

- заборонених / обмежених згідно із санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»;

- прямо або побічно пов'язаних з видами діяльності, забороненими / обмеженими у відповідності до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН і її комітетів, ЄС, США і т.д.) і політики Банку;

- пов'язані з проведенням операцій з / або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку (далі - заборонені операції).

Відповідно до законодавства України, в своїй діяльності Банк дотримується санкцій України, введених на підставі Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, і протидії терористичній діяльності.

Згідно міжнародно-правових зобов'язань України, Банк дотримується міжнародних санкцій ООН відповідно до рішень Ради Безпеки ООН і її комітетів. Політика Банку також передбачає обов'язкове дотримання санкцій, введених ЄС і США.

Використання послуг Банку з метою проведення заборонених операцій (по рахунках, переказах коштів без відкриття рахунку, використання власних або кредитних коштів Банку, для прямого або побічного фінансування таких операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови в проведенні операції, надання кредиту, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами.

2.18. Обмеження у відносинах з Учасниками.

Акціонерне товариство "СЕНС БАНК", приділяє значну увагу дотриманню національних і міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

2.19. Банк має право:

- направляти учаснику інформацію про стан бонусного рахунку, а також довідково-інформаційні матеріали по Програмі;

- проводити акції, в рамках яких на бонусний рахунок учасника надходить збільшена кількість бонусів, згідно з правилами акцій;

- залучати до участі в акціях Партнерів.

Повідомлення про проведення Банком акцій та їх умови публікуються у мобільному додатку Sense SuperApp, або-/ та- на сайті Програми винагород/Банку, або надсилаються учаснику індивідуально за допомогою Sms /Viber/push-повідомлень/, повідомлень на адресу електронної пошти (далі- e-mail).

2.20. Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://sensebank.ua/cash-u, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.

2.21. Програма вводиться в дію з 11 липня 2018 року для всіх Карт Банку, які беруть участь в Програмі і діє протягом необмеженого терміну, якщо інше не буде визначено в Правилах Програми.

2.22. Банк повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми шляхом розміщення такої інформації на сайті Програми винагород. Припинення дії Програми здійснюється після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з дня повідомлення Учасників Програми про її припинення.

2.23. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Програми, Банк припиняє Нарахування Бонусів.

2.24. Припинення участі в Програмі також передбачається за порушення цих Правил, вчинення протиправних дій Учасником Програми, в тому числі розцінених Банком як шахрайські, тобто спрямовані виключно на Зловживання в Програмі, які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку – з моменту виявлення такого порушення.

2.25. Учасник може керувати своїми Бонусами за допомогою мобільного додатку Sense SuperApp у розділі «Cash’u Club».

3. ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ

3.1. Відповідно до умов Програми – Бонуси нараховуються:

3.1.1. за авторизаційні блокування в гривні та в іноземній валюті в гривневому еквіваленті на момент проведення Учасником операції (транзакції) з оплати товару чи послуги з використанням Карток, зазначених в Додатку 1. Бонуси за оплату гаджетом нараховуються лише у випадку активації (вибору) цього виду Бонусів серед переліку запропонованих Категорій та враховуються лише Токенізовані транзакції, що здійснені з використанням гаджету (смартфона, годинника, кільця тощо) і Токена, а також за Токенізовані транзакції в мережі Internet;

3.1.2. з інших підстав, передбачених цими Правилами.

3.2. Учасник може ознайомлюватись з інформацією про баланс свого Бонусного рахунку в мобільному додатку Sense SuperApp у розділі «Cash’u Club».

На екрані з Бонусним рахунком в мобільному додатку Sense SuperApp (у розділі «Історія бонусів»)  відображається перелік операцій з нарахування бонусів, операції зі списання бонусів на Заохочення, операції з повернення товару (часткового повернення товару і т.п.), що оплачувався з використанням Картки (учасником Програми згідно з Додатком 1)/її реквізитів (у т.ч. Токена), операції з нарахування додаткових бонусів відповідно до правил спеціальних акцій, що проводяться з ініціативи Банку та інше.

3.3. Банк нараховує бонуси на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні покупки з використанням Карток/реквізитів Карток (у т.ч. Токена), зазначених в Додатку 1. Сума нарахованих бонусів округлюється в меншу сторону до сотих (тобто тисячні не враховуються). При нарахуванні бонусів за оплату гаджетом згідно Додатку 1 цих Правил, враховуються лише Токенізовані транзакції на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку.

3.4. У разі закінчення терміну дії Картки, перевипуску Карти або дострокового закриття Карти нараховані Бонуси зберігаються.

3.5. Після нарахування бонусів на Бонусний рахунок, Учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому цими Правилами.

3.6. Банк нараховує Учаснику бонуси за оплату гаджетом, з розрахунку наведеному у Додатку 1, за вчинення Учасником Токенізованих операцій (за винятком операцій, зазначених у п. 3.7 Правил):

- за умови попереднього вибору (активації) бонусів за оплату гаджетом серед переліку запропонованих категорій;

- з використанням гаджету (смартфона, годинника тощо) і Токену;

-з використанням Токену, при здійсненні покупок в мережі Internet.

Бонуси за оплату гаджетом не нараховуються за безготівкові операції (покупки), що сплачені не токенізованою Карткою та без використання гаджетів, а також за покупки в мережі Internet сплачені без використання Токену. Якщо за транзакцію були нараховані підвищені Бонуси у обраних Підвищених Категоріях, тоді  бонуси за оплату гаджетом не нараховуються.

3.7. Бонуси не нараховуються за вчинення наступних операцій:

- зняття готівкових коштів за допомогою Картки в банкоматах і / або пунктах видачі готівки (відділеннях) Банку і / або операція одночасного зняття готівки та покупки в POS-терміналі;

- здійснення переказу грошових коштів з банківського рахунку Учасника на інший рахунок Учасника та / або третьої особи;

- оплата комунальних послуг, послуг зв'язку (послуги мобільного зв'язку, Інтернет, телебачення і т.п.);

- погашення кредиту і здійснення інших операцій, що здійснюються на користь кредитних організацій;

- будь-яких операцій і платежів, здійснених з використанням банкоматів Банку, Інтернет-банку «My Sense Bank», мобільного додатку Sense SuperApp ;

- оплата лотерейних квитків, облігацій, ставок і парі, інших операцій, що здійснюються в казино і / або тоталізаторах, в тому числі розташованих в мережі Інтернет;

- оплата на користь страхових організацій (страховиків) та / або пайових фондів;

- поповнення «електронних гаманців» або інших пристроїв, що містять/надають доступ до електронних грошей;

- оплата товарів (робіт, послуг), обіг яких заборонено і / або обмежено відповідно до законодавства України;

- купівля дорожніх чеків, облігацій, дорогоцінних металів;

- конверсійні операції, тощо

-операції, пов'язані з оплатою рекламних, маркетингових та бізнес-послуг на користь юридичних осіб;

- сплата комісій Банку (оплата послуг, наданих Банком) відповідно до діючих тарифів Банку,

- оплата послуг та здійснення інших платежів на користь соціальних, політичних і благодійних організацій, а також придбання товарів та послуг на користь третіх осіб,

- пов’язаних з комерційною діяльністю;

- інші операції, що визначаються Банком самостійно.

3.7.1. Бонуси не нараховуються з моменту виникнення у Учасника просроченої заборгованості за будь-яким Банківським продуктом у сумі, що перевищує 30 грн. Нарахування Бонусів відновлюється за рішенням Банком протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту погашення просроченої заборгованості.

3.8. Додавання карти або МСС-коду в перелік виключень (який містить випадки, за яких бонуси не нараховуються) жодним чином не вплине на Бонуси, які Учасник вже накопичив (якщо вони накопичені не в результаті Зловживання в Програмі). Крім того, Учасник може накопичувати Бонуси за допомогою інших операцій і без проведення операцій, якщо таку можливість запропонує Учаснику Банк. Інформацію про умови накопичення таких Бонусів і кількості Бонусів будуть визначені Банком окремими правилами.

3.9. Бонуси нараховуються на один Рахунок за операції по всім карткам Учасника, оформленими в АТ «СЕНС БАНК», що беруть участь у Програмі. Після Нарахування Бонусів на Бонусний Рахунок Учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому Правилами.

3.10. Банк самостійно визначає перелік MCC кодів за операції по яким нараховує Бонуси. Банк залишає за собою право не нараховувати Бонуси за операції, які можуть бути класифіковані як операції, що зазначені в п. 3.7. цих Правил.

3.11. У разі скасування операції (повернення товару, часткового повернення товару і т.п.), за вчинення якої учаснику Програми були нараховані бонуси, такі бонуси підлягають сторнуванню. У разі якщо така операція здійснена в іноземній валюті, бонуси підлягають сторнуванню з урахуванням курсу МПС на момент повернення товару, часткового повернення товару і т.п. 

3.12. У разі проведення Операцій  картою, рахунок якої відкритий в іноземній валюті, сума бонусів розраховується відповідно до еквівалента суми операції в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування бонусів. 

3.13. Банк може на свій розсуд зупинити накопичення Бонусів існуючим Учасникам Програми винагород.

3.14. Банк має право нараховувати Учаснику бонуси на бонусний рахунок відповідно до правил спеціальних акцій, що проводяться з ініціативи Банку. 

3.15. Банк має право без попередження Учасника призупинити Нарахування Бонусів та заблокувати можливість Списання Бонусів на період розгляду ситуації на предмет наявності в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми. Блокування можливості Списання Бонусів здійснюється шляхом обнулення поточного балансу Бонусів на бонусному рахунку Учасника на період розгляду Банком вказаних  ситуацій. За наслідками такого розгляду та у разі прийняття Банком рішення про  відсутність в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми,  вказане у цьому пункті Правил обнулення поточного балансу Бонусів на бонусному рахунку Учасника скасовується, у зв’язку із чим баланс Бонусів на бонусному рахунку Учасника відновлюється в повному обсязі до стану, що передував обнуленню Банком  поточного балансу Бонусів на бонусному рахунку Учасника.  У разі прийняття Банком рішення про наявність в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми, до такого Учасника можуть застосовуватись відповідні наслідки, передбачені Розділом 8 цих Правил.

3.16. Банк має право здійснювати нарахування додаткових Бонусів наприклад: за строк життя клієнта з Банком, День народження, за зарахування зарплати на індивідуальний зарплатний проект, за прирощення строкових депозитів, за свято або визначну подію для Банку та/або клієнта та за інші активності, які Банк може визначити на власний розсуд, або за інших підстав, які Банк може визначити на власний розсуд.

3.17. Банк залишає за собою право змінювати умови/ періодичність/ події відповідно до яких будуть нараховуватись додаткові бонуси.

3.18. Нараховані Учаснику Бонуси на Бонусний рахунок являються власністю Банку та не являються: грошовою платіжною одиницею, грошима, електронними грошима або еквівалентом грошей або електронних грошей . Банк має право розпоряджатися нарахованими Бонусами Учасника на власний розсуд.

3.19. Учасник висловлює свою згоду з тим, що Банк має право нараховувати Учаснику Бонуси на Бонусний рахунок відповідно до правил спеціальних акцій, що проводяться з ініціативи Банку. Термін розгляду звернення Учасників становить 10 (десять) календарних днів з дати закінчення періоду дії відповідної акції.

4. СТАТУС УЧАСНИКА ПРОГРАМИ

4.1. Кожному Учаснику Програми присвоюється рівень Статусу відповідно до загальної суми нарахованих Бонусів (за накопичувальним підсумком) з дати підключення до Програми. 

4.2. Статус Учасника зростає, якщо загальна сума нарахованих Бонусів (за накопичувальним підсумком) досягає позначки наступного рівня Статусу. Назви Статусів, рівні та умови вказані в Додатку 1 до Правил.

4.3. Поточний рівень Статусу Учасника відображаються у розділі «Cash`U CLUB» в мобільному додатку Sense SuperApp. Натиснувши на візуальну іконку поточного Статусу в мобільному додатку Sense SuperApp з’являється додаткова інформація про всі Статуси та загальна сума бонусів нарахована Учаснику з моменту його підключення до Програми.

4.4. При досягненні нового рівня Статусу, його умови стануть доступні з 1 (першого) числа наступного календарного місяця.

4.5. Зміна рівня Статусу можлива у випадку:

- сторнування нарахованих Бонусів (через повернення товару згідно п. 3.11. Правил), що призвело до зменшення загальної суми нарахованих Бонусів та, відповідно, до зниження поточного рівня Статусу;

- анулювання нарахованих Бонусів (згідно п. 8.3. Правил), що призвело до зменшення загальної суми нарахованих Бонусів та, відповідно, до зниження поточного рівня Статусу;

- перегляду рівня Статусу за рішенням Банку.

4.6. У разі зміни рівня Статусу, умови нового статусу будуть застосовані з 1 (першого) числа наступного календарного місяця.

4.7. Банк залишає за собою право на свій розсуд змінювати назви рівнів Статусів та всі умови, привілеї і обмеження передбачені для кожного з рівнів Статусів.

4.8. Рівні Статусу для Учасників Програми вводяться в дію з 1 березня 2019 року.

4.9. З 1 травня 2020 року, з 1 травня 2023 року, а також з 1 липня 2023 року, вводяться зміни щодо умов Статусів, їх назв та кількості, привілеїв та порогів, передбачених для кожного з рівнів Статусів згідно Додатку 1.

5. ПІДВИЩЕНЕ НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ У РОЗДІЛІ «Категорії»

5.1. Відповідно до умов Програми - учасник один раз на календарний місяць зможе обирати категорії покупок із переліку запропонованих Банком з підвищеним нарахуванням бонусів у вигляді Кешбеку (далі - Категорії). Кількість Категорій залежить від рівня Статусу Учасника в Програмі (деталі в Додатку 1). Розмір Кешбеку по категоріям відображається Учаснику в мобільному додатку Sense SuperApp (у розділі «Категорії»).

5.2. Категорії будуть доступні Учаснику для вибору, починаючи з 1-го календарного дня місяця після 04:00 год. та до останнього календарного дня поточного місяця в мобільному додатку Sense SuperApp (у розділі «Категорії»).

5.3. Для нового Учасника Програми, що відкрив Картку, яка бере участь у Програмі згідно Додатка 1 до цих Правил, Категорії стануть доступні для вибору не пізніше, ніж через 3 дні з дати активації картки.

Категорії можуть бути не доступні для вибору, якщо у Учасника наявна прострочена заборгованість на суму 30 (тридцять) або більше гривень по будь-якому банківському продукту тривалістю 30 (тридцять) або більше днів. Та незалежно від дати обрання категорій, підвищені бонуси не нараховуються у разі наявності простроченої заборгованості по будь-якому банківському продукту.

5.4. Обрані Клієнтом у поточному місяці категорії почнуть діяти з моменту вибору (після натиснення кнопки «Застосувати» / «Вибрати») та до останнього календарного дня поточного місяця включно. Кнопка «Застосувати» / «Вибрати» стає активною тільки після одночасного обрання відповідної до рівня Статусу Учасника кількості Категорій.

5.5. Бонуси згідно зі встановленим розміром Кешбеку в обраних Учасником Категоріях, будуть нараховуватись з моменту обрання Категорій та до кінця поточного календарного місяця на момент проведення операції (транзакції) з оплати товару чи послуги з використанням картки – учасника Програми згідно з Додатком 1.

Нарахування бонусів згідно встановленого Банком розміру Кешбеку здійснюється згідно п.3.3 цих Правил, де сума транзакції помножується на розмір Кешбеку в обраній Категорії. Нарахування підвищеного Кешбеку здійснюється як за безготівкові операції (покупки) сплачені за допомогою платіжної картки, так і за токенізовані операції (покупки), сплачені з використанням Токена.

Якщо загальна сума бонусів нарахованих в рамках обраних підвищених Категорій по опції «Категорії» досягла встановленого місячного ліміту, зазначеного в Додатку 1, то нарахування бонусів за підвищеними Категоріями по опції «Категорії» призупиняється до кінця поточного календарного місяця.

5.6. Категорії покупок з підвищеним нарахуванням бонусів визначаються за МСС. Перелік Категорій та МСС за ними наведені у Додатку 2 цих Правил.

5.7. Якщо транзакція пройшла по МСС-коду, який не включений у Категорію згідно з Додатком 2 цих Правил – то буде застосовуватися нарахування бонусів за оплату гаджетом відповідно до Додатку 1, за умови вибору (активації) даного виду бонусів із запропонованих в додатку Sense SuperApp.

5.8. Банк не несе відповідальності за налаштування МСС-коду, оскільки останній є кодом категорії продавця та присвоюється торговій точці її банком-еквайром.

5.9. У відповідності до Програми, Учасник не може протягом поточного календарного місяця змінювати вже обрані ним категорії.

5.10. Якщо Учасник не обрав Категорії з підвищеними нарахування бонусів, в тому числі не обрав (активував) бонуси за оплату гаджетом, то на момент здійснення покупки не буде застосовуватися нарахування підвищених бонусів, а також бонусів за оплату гаджетом, відповідно до Додатку 1. У цьому випадку Учасник може отримати акційні та інші бонуси, передбачені даними Правилами.

5.11. У наступному місяці Учасник зможе обрати інші Категорії, із числа запропонованих Банком.

5.12. Банк залишає за собою право встановлювати, змінювати перелік Категорій і розмір Кешбеку за ними на свій розсуд, в т.ч. в поточному місяці до моменту вибору Категорій.

5.13. Підвищене нарахування бонусів у Категоріях по Програмі винагород вводиться в дію з 10 жовтня 2018 року. З 1 липня 2022 року, а також з 1 травня 2023 року, змінюється кількість Категорій, згідно Додатку 2.

5.14. Відслідковувати нарахування підвищених бонусів можна в мобільному додатку Sense SuperApp:

- у розділі «Історія бонусів», де відображаються всі операції списання та нарахування бонусів (в т.ч. підвищених) у розрізі кожної операції;

- у розділі «Категорії», де відображаються нараховані впродовж поточного та попередніх календарних місяців загальні суми підвищених бонусів в розрізі обраних Категорій за умов, що Учасник обрав Категорії згідно п.5.4. Правил.

5.15. Історія вибору категорій в мобільному додатку Sense SuperApp (у розділі «Категорії») почне відображатись з наступного місяця після того, як Учасник вперше обрав категорії. Історія відображає обрані Учасником категорії за останні 3 (три) календарні місяці та сумарну кількість бонусів нарахованих в кожній з категорій за місяць в якому вона діяла.

6. НАРАХУВАННЯ АКЦІЙНИХ БОНУСІВ

6.1. В мобільному додатку Sense SuperApp (у розділі «Акції») розміщується перелік актуальних акцій за якими здійснюється нарахування акційних бонусів згідно умов акції. Перелік акцій для кожного з учасників може відрізнятись.

6.2. Банк може проводити акції на свій розсуд, в тому числі із залученням партнерів. Порядок нарахування, розмір акційних бонусів та обмеження у їх нарахуванні визначається умовами та правилами кожної конкретної акції. З правилами акції можна ознайомитись в мобільному додатку Sense SuperApp у розділі «Акції» обравши конкретну акцію та натиснувши на «Правила акції».

6.3. Нарахування акційних бонусів буде відбуватися по транзакціям (у т.ч. токенізованим транзакціям), що здійснені починаючи з 04:00 год першого дня дії акції та до її завершення.

6.4. Акційні бонуси можуть нараховуватись онлайн, тобто одразу після виконання умов акції або по закінченню терміну дії акції, якщо інше не передбачено умовами акції.

6.5. Акційні бонуси нараховуються додатково до нарахування бонусів за оплату гаджетом або додатково до підвищених бонусів в Категоріях, якщо інше не передбачено умовами акції.

6.6. Факт нарахування акційних бонусів відображається в мобільному додатку Sense SuperApp (у розділі «Історія бонусів»).

6.7. Акційні бонуси можуть нараховуватись у вигляді фіксованої суми Бонусів або Кешбеку, якщо інше не передбачено умовами акції.

Нарахування Кешбеку здійснюється згідно п.3.3 цих Правил, де округлена сума транзакції помножується на розмір Кешбеку згідно умов акції. Нарахування Кешбеку здійснюється на кожні 2 цілі гривні транзакції.

6.8. Акційні бонуси не нараховуються, якщо МСС-код по транзакції в переліку МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі (згідно Додатку 1 до Правил).

6.9. Беручи участь в акції, Учасники Програми тим самим підтверджують факт ознайомлення з правилами акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

6.10. Акційні бонуси не можна передавати на користь іншого Учасника, якщо інше не передбачено умовами акції.

7. ПРАВИЛА СПИСАННЯ БОНУСІВ

7.1. Загальні правила списання Бонусів:

7.1.1. Обираючи Заохочення для обміну, Учасник надає доручення Банку на виплату йому в обмін на нараховані бонуси відповідної суми грошових коштів (з оподаткуванням згідно законодавства України) та здійснення перерахування цих коштів на картковий рахунок Учасника або на придбання для Учасника вибраного ним Заохочення.

7.1.2. З Бонусного рахунку Учасника Програми списуються бонуси в кількості необхідній для покриття вартості Заохочення, а Учасник в свою чергу отримує Заохочення.7.1.3. Отримання Заохочення можливо у мобільному додатку Sense SuperApp.7.1.4. Учасник отримує Заохочення на активну картку Банку в національній валюті.

7.1.5. Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми (вартості) Заохочення. При отриманні додаткового прибутку (у вигляді Заохочення), Учасник може втратити пільги.

7.1.6. У випадку, якщо Бонуси списані Банком помилково, в тому числі, в результаті технічного збою, збою роботи програмного забезпечення Банку, тощо:

- повертається 100% (Сто відсотків) помилково списаних Банком Бонусів на Бонусний рахунок Учасника.

7.1.7. У випадку, якщо Банком помилково списано неповну або перевищену кількість Бонусів, належну до списання щодо конкретного Учасника, Банком в першому випадку здійснюється додаткове списання Бонусів до досягнення на Бонусному рахунку Учасника потрібної кількості Бонусів, в другому випадку - донарахування надлишку помилково списаних Бонусів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) відповідно.

7.2. Обмін бонусів у розділі «Повернути гроші»:

7.2.1. Учасник Програми може витратити накопичені бонуси на Заохочення «Повернути гроші» у мобільному додатку Sense SuperApp. Вартість Заохочення погашається бонусами у вигляді повернення покупки, виходячи із розрахунків, наведених у Додатку 1, де Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми нарахованого (виплаченого, наданого) Учаснику Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене законодавством повідомлення за формою 4-ДФ, щодо виплаченого (наданого) Заохочення Учаснику Програми та утримані податок/збір (вартість оподаткування також погашається за рахунок бонусів).

7.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок (транзакції/транзакцій) на будь-яку із своїх активних Карток у національній валюті. При цьому якщо така покупка/покупки (транзакція/транзакції) здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції (транзакції) недоступні для повернення та не відображаються у розділі «Повернути гроші» мобільного додатку Sense SuperApp.

7.2.3. Учасник може повернути кошти за покупки, здійснені за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в мобільний додаток Sense SuperApp.

7.2.4. Учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. Всі дані щодо лімітів можуть бути змінені Банком на власний розсуд.

7.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.

7.2.6. У випадку якщо картка Учасника заблокована, або перевипущена, учаснику Програми будуть доступні операції щодо повернення покупок по такій картці на іншу активну картку Учасника в національній валюті.

7.2.7. Якщо картка відкрита в національній валюті, тоді транзакції здійснені цією карткою підлягають під опцію «Повернути гроші», в т.ч. за здійсненні транзакції за кордоном.

7.2.8. У випадку, якщо у Учасника картковий рахунок відкритий в іноземній валюті, то до транзакцій, здійснених цією карткою, не застосовуються Заохочення «Повернути гроші».

7.2.9. Заохочення «Повернути гроші» доступне у разі наявності необхідної кількості бонусів на бонусному рахунку в мобільному додатку Sense SuperApp з урахуванням податків (ПДФО та військового збору).

7.2.10. Якщо баланс бонусного рахунку дозволяє повернути декілька покупок за останні 30 днів – такі операції з обміну бонусів мають здійснюватися шляхом вибору декількох покупок.

7.2.11. В момент, коли Учасник натискає кнопку «Повернути гроші» в розділі «Cash’u Club» мобільного додатку Sense SuperApp - він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правилами.

7.2.12. Кількість операцій можливих по Заохоченню «Повернути гроші» передбачена Додатком 1.

7.2.13. Зарахування коштів по Заохоченню «Повернути гроші» в операційний час відбувається в режимі реального часу. Зарахування коштів по Заохоченню «Повернути гроші» в неопераційний час може відбуватись впродовж трьох годин або наступного робочого дня.

При поверненні декількох покупок по Заохоченню «Повернути гроші» одночасно, транзакції по кожній покупці будуть відображатись в історії бонусів та історії операцій як окремі записи для кожної поверненої покупки (тобто кожної операції з обміну бонусів).

7.2.14. У випадку, якщо Бонуси, помилково списані Банком з причин, наведених у п.7.1.6 цих Правил, в зв'язку з отриманням Учасником заохочень, використані Учасником на Заохочення «Повернути гроші» та зараховані Банком на Рахунок Учасника:

- повертається 100% (Сто відсотків) помилково списаних Бонусів на Бонусний рахунок Учасника (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) та.

- повертаються Банку надмірно зараховані грошові кошти на Рахунок внаслідок помилкового списання Бонусів в зв'язку з отриманням Учасником заохочень (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) на умовах договірного списання у відповідності до положень Договору БО.

7.2.15. У випадку, якщо з причин наведених у п.7.1.6 цих Правил, Банком в зв'язку з отриманням Учасником заохочень помилково списано (а) неповну або (б) перевищену кількість Бонусів, належну до списання щодо конкретного Учасника, що в подальшому була використана Учасником на Заохочення «Повернути гроші» та зарахована на Рахунок Учасника, у такому разі:

- у випадку (а), визначеному цим пунктом, Банком здійснюється додаткове списання Бонусів до досягнення на Бонусному рахунку Учасника потрібної кількості Бонусів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору), а також Банком здійснюється поповнення Рахунку Учасника сумою коштів, яка мала бути зарахована Банком на Рахунок Учасника (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору).

- у випадку (б), визначеному цим пунктом, Банком здійснюється донарахування надлишку помилково нарахованих Бонусів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору), а також повертаються грошові кошти, надмірно зараховані у зв’язку із помилковим нарахуванням підвищеної кількості Бонусів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) на умовах договірного списання у відповідності до положень Договору БО.

7.3. Участь у Розіграшах та Акціях в розділі «Обмін бонусів»:

7.3.1. Учасник Програми може приймати участь у Акції та/або Розіграші подарунку (-ків) та/або додаткової суми Бонусів та/ або додаткового Кешбеку (далі Подарунок). При цьому, Банк зменшує баланс Бонусів на Бонусному рахунку учасника Акції та/або Розіграшу на суму Бонусів передбачену для кожного конкретного Розіграшу та/або Акції.

7.3.2. Для того, щоб взяти участь у Акції та/або Розіграші необхідно подати заявку на участь, для цього в розділі «Cash’u Club» мобільного додатку Sense SuperApp необхідно зайти у розділ «Обмін бонусів», далі із запропонованого переліку обрати одну із Акцій та/або Розіграшів і натиснути кнопку «Обміняти бонуси» (двічі).

При натисканні кнопки «Обміняти бонуси» з Бонусного рахунку списуються Бонуси у розмірі зазначеному в мобільного додатку Sense SuperApp та в офіційних правилах кожного з Акцій та/або Розіграшів.

7.3.3. Проставляючи позитивну відповідь (у формі галочки) про ознайомлення з правилами кожного конкретної Акції та/або Розіграшу та натискаючи кнопку «Обміняти бонуси», Учасник тим самим:

- підтверджує факт ознайомлення з правилами проведення Акції та/або Розіграшу і свою повну та безумовну згоду з ними;

- надає свою згоду, в разі перемоги у Акції та/або Розіграші, на розміщення/ публікацію свого прізвища, ім’я та фотозображення в рамках оголошення переможців Акції та/або Розіграшу в мобільному додатку Sense SuperApp, на сайті Банку та Програми, в соціальних мережах та в інших засобах масової інформації;

- відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає свою згоду на обробку та використання персональних даних, необхідних для отримання Подарунку та сплату від його імені всіх необхідних зборів/податків, передбачених податковим законодавством України.

7.3.4. Заявку на участь у Акції та/або Розіграші можна подати в будь-який день протягом строку проведення Акції та/або Розіграшу за умови наявності достатньої суми Бонусів на Бонусному рахунку Учасника у відповідності до правил проведення Акції та/або Розіграшу. Строк проведення Акції та/або Розіграшу зазначається в мобільному додатку Sense SuperApp та в офіційних правилах кожного з Акцій та/або Розіграшів.

7.3.5. Учасник Розіграшу може підвищити можливості отримання Подарунку шляхом відповідного збільшення кількості заявок на участь у Розіграші. Кількість місць в реєстрі учасників Розіграшу дорівнює кількості поданих учасником заявок на участь у Розіграші. Наприклад, 3 (три) заявки на участь у Розіграші забезпечують 3 (три) місця в реєстрі учасників Розіграшу, серед яких буде проводитись Розіграш. Один учасник Розіграшу може подати необмежену кількість заявок на участь в Розіграші за умови наявності достатньої суми Бонусів на Бонусному рахунку Учасника.

7.3.6. Для того, щоб збільшити кількість заявок на участь у Акції та/або Розіграші, необхідно в мобільному додатку Sense SuperApp в розділі «Обмін бонусів» обрати потрібний Розіграш та/або Акцію і після натискання кнопки «Обміняти бонуси» вказати бажану кількість шансів/донатів та підтвердити свій вибір, натиснувши кнопку «Обміняти бонуси».

7.3.7. Один Учасник може одночасно подавати заявки на участь в декількох Розіграшах та/або Акціях.

7.3.8. Визначення переможців Розіграшу, які набувають права на отримання Подарунку здійснюється методом випадкової комп’ютерної вибірки. Детальна інформації про порядок визначення переможців Розіграшу наведена в окремих правилах передбачених для кожного із Розіграшів.

7.3.9. Право на участь в Розіграші, а також право на отримання Подарунку Розіграшу не може бути уступлено/передано третім особам.

7.3.10. Якщо Подарунком Акції та/або Розіграшу є додаткова сума бонусів, тоді оподаткування здійснюється в момент ініціювання Учасником Списання бонусів з Бонусного рахунку в зв'язку з отриманням Учасником заохочень.

7.3.11. Банк може проводити Акцій та/або Розіграші на свій розсуд, в тому числі із залученням третіх осіб. Порядок отримання Подарунку переможцям Акцій та/або Розіграшу визначається умовами та правилами кожного конкретного Розіграшу та/або Акції. З правилами Розіграшу та/або Акції можна ознайомитись на сайті Програми та/або в мобільному додатку Sense SuperApp (в розділі «Обмін бонусів») обравши конкретний Розіграш та/або Акцію та натиснувши на нього.

8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ

8.1. Банк залишає за собою право анулювати Бонуси, якщо в Учасника Програми:

8.1.1. закриті всі Картки, що приймають участь у Програмі винагород і з дати їх закриття пройшло більше 30 (тридцяти) днів, та/ або 

8.1.2. наявна прострочена заборгованість понад 60 (шістдесят) днів на суму більшу 30 (тридцяти) гривень, якщо така заборгованість не була погашена протягом 7-ми календарних днів з моменту її виникнення, та/ або

8.1.3. відсутні операції в мобільному додатку Sense SuperApp (Сервісні операції не враховуються) впродовж останніх 365 днів з моменту підключення до Програми та у відповідності до п.8.4., та/ або 

8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 183 днів у відповідності до п.8.4.

8.1.5. Анулюванню підлягає 100% бонусного балансу станом на дату анулювання.

8.2. Крім вищезазначеного, Банк залишає за собою право анулювати бонуси в рамках Програми у наступних випадках:

8.2.1 у зв'язку з помилковим нарахуванням бонусів, тобто при відсутності підстав для їх нарахування, в тому числі в результаті технічного збою, збою роботи програмного забезпечення:

 - анулюється 100% (Сто відсотків) помилково нарахованих Бонусів на бонусному рахунку;

У випадку, якщо помилково нараховані Бонуси були використані на Заохочення «Повернути гроші» та зараховані на Рахунок, повернення надмірно зарахованих коштів на Рахунок у зв’язку із помилковим нарахуванням Бонусів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) може відбуватись за умовами договірного списання Банком з Рахунку у відповідності до положень Договору БО.

8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу):

- до 03.10.2019 р. - анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника;

- з 04.10.2019 р. - в залежності від повного або часткового повернення (товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу) анулюється 100% (сто відсотків) або частина Бонусів нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника;

8.2.3. у зв’язку із виникненням в Учасника простроченої заборгованості по будь-якому банківському продукту;

8.2.4. у зв'язку з припиненням дії Програми  - анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, накопичених на бонусному рахунку Учасника;

8.2.5. у зв'язку з вчиненням учасником Програми протиправних дій, в тому числі розцінених Банком як шахрайські, тобто спрямовані виключно на зловживання Правилами Програми, в такому разі - анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, накопичених на Бонусному рахунку.

8.2.6. у випадку, якщо Учасник не виконав зазначені для нього умови в Мобільному додатку Sense SuperApp для користування нарахованих додаткових Бонусів. Анулювання нарахованих додаткових Бонусів здійснюється за рішенням Банку - анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів. Банк має право не повідомляти Учаснику причину свого рішення та без попередження Учасника анулювати нараховані Учаснику Бонуси. Така операція не вважається доходом Банку.

8.2.7. у зв’язку з рішенням Банку про відмову у підтриманні ділових відносин Банку з Учасником Програми та/або про розірвання ділових відносин Банку з Учасником Програми на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами та доповненнями) та/або іншого чинного протягом Періоду дії Програми застосовного законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку України,  з урахуванням якого Банком прийнято рішення про відмову у підтриманні ділових відносин Банку з Учасником Програми та/або про розірвання ділових відносин Банку з Учасником Програми.

В такому разі, Банк має право без попередження Учасника анулювати 100% (сто відсотків) Бонусів Учасника, накопичених на Бонусному рахунку. При цьому, Банк має право не повідомляти Учаснику,  про прийняте рішення (намір) з анулювання Бонусів та/або про проведене анулювання Бонусів . Така операція з анулювання Бонусів не вважається доходом Банку.

8.3. У разі Зловживання в Програмі, в т.ч. за наявності у Банку підозр у Зловживанні в Програмі з боку Учасників, в т.ч. у зв’язку з рішенням Банку про відмову у підтриманні ділових відносин Банку з Учасником Програми та/або про розірвання ділових відносин Банку з Учасником Програми, Банк на власний розсуд має право без попередження Учасника:

- анулювати нараховані Бонуси; та/або 

- припинити участь Учасника  в Програмі. 

8.3.1. У випадку, якщо Бонуси, помилково нараховані Банком в результаті Зловживання Учасника у Програмі, були використані на Заохочення «Повернути гроші» та зараховані на Рахунок  у зв’язку із помилковим нарахуванням Бонусів, повернення надмірно зарахованих коштів на Рахунок (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) може відбуватись за умовами договірного списання Банком з Рахунку у відповідності до положень Договору БО.

8.4. При анулюванні бонусів, перший перегляд виконання Учасником умов п.8.1.3 - п.8.1.4 здійснюється не менше ніж через 365 днів з моменту підключення Учасника до Програми (згідно п.2.2 цих Правил), а саме в останній календарний день місяця. При цьому, аналізується період з останнього календарного дня місяця вступу до Програми (або першого дня календарного місяця після місяця вступу до Програми у високосний рік) до останнього календарного дня місяця першого перегляду. 

Другий перегляд і кожний наступний здійснюється у термін, вказаний у п.8.5. починаючи з дати першого перегляду (не враховуючи анулювання бонусів, що відбувається на щоденній основі з моменту запуску Анулювання бонусів та при наявності підстав, зазначених у п.8.1.1 та/або п.8.1.2 цих Правил). 

При цьому: 

- по п.8.1.3. враховується відсутність операцій в мобільному додатку Sense SuperApp впродовж 183 днів до дати поточного перегляду (Сервісні операції не враховуються);  

- по п.8.1.4. враховується відсутність покупок (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всіх Картках Учасника впродовж 183 днів до дати поточного перегляду.

8.5. Запуск анулювання бонусів у Програмі згідно п.8.1.1 – п.8.1.4 цих Правил буде здійснено починаючи з 28 серпня 2019 року та в подальшому на щоденній основі по п.8.1.1 та п.8.1.2 цих Правил та на щомісячній основі в останній календарний день місяця у відповідності до п.8.1.3 – п.8.1.4 цих Правил при наявності умов, передбачених даними пунктами. При цьому операції за останні 2 (два) календарних дня місяця, в якому відбувається анулювання бонусів, будуть враховані при наступному перегляді.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з нарахуванням і / або списанням бонусів, наданими Заохоченнями, а також у зв'язку з іншими питаннями, що виникають в процесі здійснення прав і несення зобов'язань, визначених цими Правилами, Учасник Програми звертається в Контакт центр Банку. 

9.2. Банк розглядає спірні питання по транзакціям Учасника щодо нарахування/списання бонусів строком не більше 3 (трьох) місяців з дати звернення учасника в Банк.

9.2.1. Банк розглядає звернення Учасників по спірним питанням щодо операцій нарахування/списання бонусів (у т.ч щодо п.3.15 Правил), якщо з дати здійснення операції пройшло не більше 3 (трьох) місяців.

9.3. Учасник Програми, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та / або рекламного характеру по Програмі винагород  будь-яким каналом зв’язку.

9.4. Банк не відшкодовує і не компенсує збитки, будь-які інші витрати, які можуть виникнути у Учасників в зв'язку з участю в Програмі.

9.5. Банк не несе відповідальності за помилки / збої при передачі даних через Інтернет з причин, незалежних від Банку.

9.6. У випадках, встановлених Податковим кодексом України, при отриманні будь-яких доходів від участі Банк несе персональну відповідальність за виконання податкових зобов'язань, сплату всіх застосованих податків та інших існуючих обов'язкових платежів, зборів і мит.

10. РЕКВІЗИТИ БАНКУ

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК»

Організаційно-правова форма: АТ «СЕНС БАНК»

МФО 300346, ЕГРПОУ 23494714,

Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022

Офіційний сайт - sensebank.ua

Сайт Програми винагород - sensebank.ua/cash-u

Адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Номери телефонів довідкової служби Банку (номери телефонів доступу до Контакт центру):

- для дзвінків по всій території України: +38 044 494 01 01;

- для дзвінків з-за кордону: +38 (0462) 616 111.

Додаток 1

Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****

* Беруть участь як Основні, так і Додаткові картки.

** З урахуванням податків.

*** Не беруть участь в Програмі клієнти «aClub» та клієнти, що належать до членів сімей «aClub».

**** З урахування Деномінації бонусів.

***** З 01.05.2020 р. змінюються умови: щодо нарахування стандартних бонусів - 0,5% кешбеку виключно за токенізовані операції; щодо Статусів, їх кількості - стало 10 (десять), порогів та привілеїв по ним; щодо назв, кількості категорій із підвищеним кешбеком та переліку МСС, що до них входять.

З 01.05.2023 р. змінюються умови:

  • щодо Статусів, їх кількості - стало 11 (одинадцять), доданий статус «Сенсей», змінились пороги та привілеї по ним, назви, кількість Категорій із підвищеним нарахування бонусів для вибору по ним;
  • щодо нарахування бонусів за оплату гаджетом - для отримання даного виду бонусів необхідно обрати (активувати) їх серед переліку «Категорій», які пропонуються до вибору щомісяця (за виключенням статусу «Сенсей»);
  • щодо обмеження в нарахуванні бонусів за оплату гаджетом - нарахування бонусів за оплату гаджетом входить в загальний ліміт нарахування підвищених бонусів по опції «Категорії» (за виключенням статусу «Сенсей»);
  • щодо виключень по статусу «Сенсей» - бонуси за оплату гаджетом - це бонусна категорія, котра активується автоматично після вибору Категорій з підвищеним нарахуванням бонусів, бонуси за оплату гаджетом будуть нараховуватись без обмеження по сумі.

    З 01.07.2023 р. змінюються умови: назва Статусу 2 - «Гравець».

****** Покупки на суму менше 2 грн не доступні для повернення у розділі «Повернути гроші».

Додаток 2

Додаток 2. Категорії підвищеного нарахування бонусів (і МСС по ним) в Програмі винагород

Duty Free - товари в Duty Free. Код MCC 5309.

Дозвілля - послуги зі сфери розваг, а також товари та послуги для проведення дозвілля (фотостудії, музичні інструменти, онлайн відео сервіси). Коди MCC: 7932, 7933, 7996, 7998, 7999, 5733,  5818, 7841, 7993, 7221, 7395.

Хімчистки - послуги у спеціалізованих хімчистках і пральнях. Коди МСС: 7216, 7210, 7211, 7251, 7217.

Автосервіс - мережеві автомагазини, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин. Коди MCC: 5511, 5531, 5532, 5533, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542.

Авіаквитки - квитки у спеціалізованих авіакасах. Коди МСС: 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3301, 4511, 3000, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3270, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279.

АЗС - автозаправні станції. Коди MCC: 5172, 5541, 5542, 5552, 5983.

Аптеки – Коди MCC: 5912, 5122, 5292, 5295.

Все для дому - будівельні гіпермаркети, магазини меблів і декору. Коди MCC: 5200, 5211, 5231, 5713, 5712, 5719, 5131,

Взуття – магазини взуття. Коди МСС: 5139, 5661.

Дитячі товари - мережеві магазини дитячих іграшок та одягу . Коди MCC: 5641, 5945.

Зоомагазини – покупки в магазинах по догляду за тваринами. Коди MCC: 0742, 5995.

Краса та догляд - салони краси, мережеві та інтернет магазини косметики. Коди MCC: 7230, 7297, 7298, 5977.

Кафе та ресторани - кафе, ресторани, фастфуд та служби доставки їжі. Коди MCC: 5811, 5812, 5813, 5814.

Кіно та театри - квитки на кіносеанси, постановки, виставки та концерти. Коди MCC: 7829, 7832, 7922.

Книги - книжкові магазини, магазини канцтоварів, товарів для малювання, рукоділля та шиття. Коди MCC: 5192, 5942,  5943, 5949, 5970.

Кондитерські - спеціалізовані пекарні, кондитерські та магазини солодощів. Коди MCC: 5441, 5462.

Маркетплейси - покупки на глобальних торгових майданчиках, що пропонують різноманітні товари для міжнародних покупців в мережі Internet. Коди MCC: 5262, 5300, 5964, 5310, 5311, 5331, 5399, 5999.

Медзаклади - Коди MCC: 8021, 8062, 8071, 8099, 4119, 8011, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8043.

Спорт та фітнес - магазини спортивного одягу, взуття, а також спортзали та фітнес центри. Коди MCC: 5655, 5940, 5941, 7911, 7941, 7992, 7997.

Таксі - послуги перевезень в мережевих службах таксі. Код MCC 4121.

Техніка - магазини електронної техніки та магазини мобільного зв’язку. Коди MCC: 4812, 5722, 5732, 5946.

Транспорт - квитки на залізничний та автобусний транспорт, метро. Коди MCC: 4131, 4111, 4112.

Одяг - магазини одягу, хутра, аксесуарів та прикрас. Коди MCC: 5611, 5931, 5137, 5699, 5691, 5681, 5651, 5621.

Продукти - продуктові магазини та супермаркети, спеціалізовані магазини алкогольних напоїв. Коди MCC: 5411, 5499, 5451, 5422, 5412, 5921.

Квіти - квіткові магазини або магазини садових товарів. Коди МСС: 5992, 0780, 5261, 5193.

Ігри та додатки - магазини онлайн-розваг (ігри, фільми, додатки). Коди МСС: 5816, 5817, 5815.

Готелі - Оренда номерів і оплата товарів і послуг у готелях. Коди МСС: 3700, 3699, 3698, 3697, 3696, 3695, 3694, 3693, 3692, 3691, 3690, 3689, 3688, 3687, 3686, 3685, 3684, 3683, 3682, 3681, 3680, 3679, 3678, 3677, 3676, 3675, 3674, 3673, 3672, 3671, 3670, 3669, 3668, 3667, 3666, 3665, 3664, 3663, 3662, 3661, 3660, 3659, 3658, 3657, 3656, 3655, 3654, 3653, 3652, 3651, 3650, 3649, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3640, 3639, 3638, 3637, 3636, 3635, 3634, 3633, 3632, 3631, 3630, 3629, 3628, 3627, 3626, 3625, 3624, 3623, 3622, 3621, 3620, 3619, 3618, 3617, 3616, 3615, 3614, 3613, 3612, 3611, 3610, 3609, 3608, 3607, 3606, 3605, 3604, 3603, 3602, 3601, 3600, 3599, 3598, 3597, 3596, 3595, 3594, 3593, 3592, 3591, 3590, 3589, 3588, 3587, 3586, 3585, 3584, 3583, 3582, 3581, 3580, 3579, 3578, 3577, 3576, 3575, 3574, 3573, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566, 3565, 3564, 3563, 3562, 3561, 3560, 3559, 3558, 3557, 3556, 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550, 3549, 3548, 3547, 3546, 3545, 3544, 3543, 3542, 3541, 3540, 3539, 3538, 3537, 3536, 3535, 3534, 3533, 3532, 3531, 3530, 3529, 3528, 3527, 3526, 3525, 3524, 3523, 3522, 3521, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502.