preloader

Комітети

Комітети Наглядової ради

Аудиторський комітет – створений для забезпечення контролю за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю, формуванням політик внутрішнього аудиту, обліку та фінансової звітності, проведенням зовнішнього аудиту.

Комітет з управління ризиками – до компетенції комітету належить розгляд питань щодо управління суттєвими ризиками, на які наражаються банк та учасники банківської групи в процесі своєї діяльності та надання відповідних рекомендацій Наглядовій Раді для прийняття рішень.

Комітет з питань призначень та винагороди – основним завданням комітету є розробка рекомендацій для Наглядової Ради відносно політики Банку в сфері кадрів, мотивації та винагороди керівників та працівників Банку.

Комітети Правління

Кредитні комітети

До складу кредитних комітетів належать: Головний Кредитний комітет, Кредитний комітет з питань малого та середнього бізнесу, Кредитний комітет роздрібного бізнесу, які приймають рішення про надання Банком кредитних продуктів клієнтам корпоративного блоку, фінансовим установам, клієнтам сегменту SME та фізичним особам, а також здійснення Банком інших операцій, що несуть кредитний ризик, в межах делегованих Правлінням повноважень.

Кредитні комітети також здійснюють управління кредитними ризиками шляхом затвердження внутрішніх нормативних документів і регулярного аналізу кредитного портфеля та портфеля цінних паперів (у тому числі шляхом їх класифікації для цілей формування резервів).

Комітет з управління активами та пасивами

Комітет з управління активами та пасивами здійснює управління ринковими і казначейськими ризиками шляхом:

 • формування оптимальної структури балансу Банку з метою одержання максимальної прибутковості при обмеженні можливого рівня ризику;
 • контролю за достатністю капіталу і диверсифікацією ризиків;
 • проведення єдиної процентної політики;
 • визначення політики Банку щодо управління ліквідністю;
 • підтримки адекватної платоспроможності, контролю за станом поточної ліквідності і ресурсами Банку з урахуванням ринкових ризиків, ризику ліквідності та відповідності строковості активів і пасивів;
 • формування політики Банку на ринках капіталу;
 • розгляду собівартості пасивів і прибутковості активів, прийняття в межах своїх повноважень рішень щодо політики відсоткової маржі.

Інші комітети Правління:

 • Комітет з операційних ризиків;
 • Комітет по роботі з потенційно проблемними активами малого та середнього бізнесу;
 • Комітет з управління непрацюючими активами корпоративного бізнесу та сегменту МСБ;
 • Комітет з управління непрацюючими активами роздрібного бізнесу та сегменту МСБ;
 • Комітет по роботі з потенційно проблемними активами;
 • Комітет з управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу;
 • Тарифний комітет;
 • Планово-бюджетний комітет;
 • Тендерний комітет;
 • Кадровий комітет;
 • Комітет з питань сталого розвитку.