preloader

Комітети

Комітети Наглядової ради

Аудиторський комітет – основною метою діяльності є надання допомоги Наглядовій Раді у реалізації її повноважень щодо забезпечення ефективного розгляду та прийняття рішень пов'язаних з фінансами (фінансовою звітністю), зовнішнім та внутрішнім аудитом та системою внутрішнього контролю.

Комітет з корпоративного управління та трансформації – основною метою діяльності є надання допомоги Наглядовій Раді у реалізації її повноважень щодо забезпечення ефективної організації корпоративного управління в Банку та організації заходів, що вживаються у зв’язку з трансформацією та підготовкою Банку до приватизації.

Комітет з питань призначень та винагороди – основною метою діяльності є надання допомоги Наглядовій Раді у реалізації її повноважень щодо забезпечення ефективного розгляду та прийняття рішень пов'язаних з питаннями призначень та винагород, що відносяться до компетенції Наглядової ради.

Комітет з питань розвитку бізнесу та стратегії – основною метою діяльності є надання допомоги Наглядовій Раді у реалізації її повноважень щодо пошуку, аналізу та розгляду бізнес-можливостей та бізнес-ініціатив, здійснення стратегічного управління в сфері корпоративного та роздрібного бізнесу, розроблення, затвердження, перегляду та забезпечення належного нагляду і контролю за виконанням стратегії та бізнес-плану Банку.

Комітет з управління ризиками – основною метою діяльності є надання допомоги Наглядовій Раді у реалізації її повноважень щодо забезпечення ефективного розгляду та прийняття рішень пов'язаних з управлінням ризиками, на які наражається Банк в процесі своєї діяльності.

Комітет по роботі з непрацюючими активами – основною метою діяльності є надання допомоги Наглядовій Раді у реалізації її повноважень щодо забезпечення ефективного розгляду та прийняття рішень щодо роботи Банку з непрацюючими активами, включно із судовими справами.

Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2023 рік

Комітети Правління

Головний кредитний  комітет – основною метою діяльності є прийняття рішень про надання Банком кредитних продуктів, та зміну параметрів раніше наданих кредитних продуктів, прийняття рішень з питань управління заборгованістю корпоративних клієнтів, віднесених до потенційно проблемних активів, та упередження перетворення їх у непрацюючі активи.

Кредитний комітет з питань малого та середнього бізнесу – основною метою діяльності є прийняття рішень про надання Банком кредитних продуктів та зміну параметрів раніше наданих кредитних продуктів в межах наданих повноважень, прийняття рішень з питань управління заборгованістю  клієнтів малого та середнього бізнесу, які мають ознаки потенційної проблемності, та упередження перетворення їх у непрацюючі активи.

Кредитний комітет з питань роздрібного бізнесу – основною метою діяльності є прийняття рішень про надання Банком в сегменті роздрібного бізнесу кредитних продуктів в межах наданих повноважень.

Комітет з управління непрацюючими активами корпоративного бізнесу та сегменту МСБ – основною метою діяльності є прийняття рішень щодо врегулювання заборгованості непрацюючих активів та управління стягнутим майном та/або іншим майном що належить Банку в розрізі свого сегменту.

Комітет з управління непрацюючими активами роздрібного бізнесу та сегменту МСБ – основною метою діяльності є прийняття рішень щодо врегулювання заборгованості по непрацюючим активам,  управління стягнутим майном та іншим майном, що належить Банку в розрізі свого сегменту.

Комітет з управління активами і пасивами – основною метою діяльності є прийняття рішень з управління активами і пасивами, формування оптимальної структури балансу Банку з метою отримання максимальної доходності при обмеженні можливого рівня ризиків.

Тарифний комітет – основною метою діяльності є прийняття рішень щодо тарифної політики Банку, координація розробки та дотримання єдиної тарифної політики Банку.

Комітет з операційних ризиків – основною метою діяльності є прийняття рішень з розробки та впровадження стратегічного бачення системи управління операційними ризиками Банку, до складу якої, зокрема, входять процедури ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю рівня операційного ризику.

Комітет з управління комплаєнс ризиком фінансового моніторингу – основною метою діяльності є оцінка і моніторинг комплаєнс-ризику фінансового моніторингу Банку, а також контроль виконання задач по зменшенню впливу комплаєнс-ризику фінансового моніторингу відповідальними виконавцями.

Тендерний комітет – основною метою діяльності є скорочення бюджетних асигнувань, виділених на відповідні цілі, при дотриманні необхідних стандартів якості та зміцнення іміджу Банку як коректного і відкритого для співпраці з найбільш гідними партнерами замовника, а також Банку, здатного забезпечити захист своїх корпоративних інтересів шляхом використання колегіального способу прийняття рішень про вибір найкращих умов придбання товарів, робіт і послуг.

Кадровий комітет – основною метою діяльності є прийняття рішень по кадровим питанням, включаючи питання мотивації персоналу.